Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer nuestros servicios y recoger datos estadísticos. Continuar navegando implica su aceptación. Más información Aceptar

RODO

1. Jeśli zdecydują się Państwo na kontakt z nami telefonicznie lub za pośrednictwem adresu e-mail info@tdfpoland.pl, przekazane nam dane osobowe (w tym zawarte w Państwa adresie e-mail) mogą być przez nas przetwarzane, zgodnie z poniższymi zasadami.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą TDF Poland Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, adres: ul. Gidzińskiego 4, 02-293 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000295565 (REGON: 141187756, NIP: 5272559155) (zwana dalej „TDF Poland Sp. z o.o.”lub „Administrator”).

3. MogąPaństwo skontaktować się z administratorem danych osobowych za pomocą poniższych adresów):

a) adres e-mail: info@tdfpoland.pl
b) adres korespondencyjny:ul. Gidzińskiego 4, 02-293 Warszawa

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące w szczególności naszej oferty oraz ewentualnego podjęcia dalszych działań na Państwa żądanie na potrzeby zawarcia z nami umowy(podstawa prawna przetwarzani: art.6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., zwanego dalej „RODO”).

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 4 powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotomprzetwarzającym dane osobowe w imieniu TAJFUN na podstawie zawartej z TAJFUN umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcom usług informatycznych odpowiedzialnym za administrowanie niniejszą stroną internetową lub serwerami poczty e-mail.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 4 celów przetwarzania, tj. do chwili odpowiedzi na Państwa zapytania. Jeśli w wyniku tego dojdzie do nawiązania współpracy pomiędzy Państwem a TAJFUN, dalsze przetwarzanie Państwa danych będzie następowało w zakresie niezbędnym dla charakteru podjętej współpracy. W takim wypadku przekazana zostanie Państwu odrębna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu. MająPaństwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez TAJFUNPaństwa danych osobowych. MogąPaństwo skorzystać z tego prawa, jeślipodstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interesTAJFUN(Art. 6 ust. 1 f) RODO).

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu także następujące prawa:

a) Prawo dostępu do danych osobowych. MająPaństwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. MająPaństwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a takżeinformacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Państwa dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje).
b) Prawo do sprostowania danych. MająPaństwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
c) Prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). MająPaństwo prawo żądać niezwłocznego usunięcia przez TAJFUNPaństwa danych osobowych pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
i. dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane,
ii. sprzeciwili się Państwoprzetwarzaniu danych osobowych, a TAJFUN nie ma uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania,
iii. TAJFUN przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem,
iv. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy TAJFUN jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jest to prawo do żądania od TAJFUN ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach, gdy:
i. kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora,
ii. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych,
iii. TAJFUN nie potrzebuje już Państwa danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, TAJFUN może przetwarzać Państwa dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
e) Prawo do przeniesienia danych. MająPaństwo prawożądania otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dostarczonych TAJFUN przez Państwadanych osobowych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.MająPaństwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie TAJFUN (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), W takiej sytuacji TAJFUN nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są TAJFUN do dochodzenia roszczeń.
Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:
i. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę,
ii. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której sąPaństwo stroną,
iii. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez TAJFUN obowiązku prawnego.

9. SąPaństwo uprawnieni do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w pkt 5, w następujący sposób:

a) pisemnie na adres: ul. Gidzińskiego 4, 02-293 Warszawa
b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@tdfpoland.pl
c) telefonicznie pod numerem telefonu 22 743 60 77

10. Jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystania z powyższych praw, TAJFUN udzieli odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

11. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez TAJFUNPaństwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na terytorium Polski jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości realizacji przez TAJFUN celu przetwarzania w odniesieniu do działań, w ramach których przetwarzane są dodatkowe dane osobowe od Państwa pozyskane.W przypadku braku ich podania, nie będzie możliwe w szczególności zawarcie umowy cywilnoprawnej.

13. TAJFUN nie przekazuje Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.